Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Refill Coffee Service gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten en gesloten overeenkomsten, inhoudende het verkopen van goederen, het verstrekken van adviezen, het verlenen van diensten en/of het verrichten van installatie-, onderhouds-, reparatie-, en/of inspectiewerkzaamheden.
1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden kan door wederpartij slechts een beroep worden gedaan en gelden derhalve slechts indien en voor zover deze door Refill Coffee Service uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, danwel tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
1.3 De wederpartij met wie eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Refill Coffee Service.
1.4 Onder goederen wordt in deze voorwaarden verstaan alle door Refill Coffee Service geleverde zaken, waaronder mede zijn begrepen apparatuur en onderdelen voor zover daarvoor in deze voorwaarden geen afzonderlijke regeling is opgenomen.

Artikel 2 Aanbiedingen/offertes/orders
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Refill Coffee Service zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De bij de aanbieding/offerte behorende, danwel in catalogi of andere stukken vermelde kwaliteitsnormen, modellen, maten, kleuren, gewichtsopgaven e.d. gelden slechts bij benadering. Orders van wederpartij binden Refill Coffee Service niet, zolang deze niet zijn bevestigd conform het bepaalde in artikel 2.3.
2.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Refill Coffee Service binden Refill Coffee Service niet, dan nadat en voorzover zij door Refill Coffee Service zijn aanvaard op de hierna voorgeschreven wijze.
2.3 Elke door Refill Coffee Service aanvaarde order van de wederpartij levert een afzonderlijke overeenkomst tussen Refill Coffee Service en de wederpartij op. Die overeenkomst komt niet eerder tot stand dan op het moment dat de aanvaarding van deze order respectievelijk aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk door Refill Coffee Service wordt bevestigd en uitsluitend conform deze bevestiging danwel op het moment dat Refill Coffee Service overeenkomstig de order aan de uitvoering daarvan is begonnen. Eerder gemaakte afwijkende afspraken die niet vermeld zijn in de schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de aanbieding door Refill Coffee Service gelden niet, behoudens indien en voor zover Refill Coffee Service na haar voormelde uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de aanbieding van de wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk met die afspraken heeft ingestemd.
2.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Refill Coffee Service kan de wederpartij haar rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst niet aan derden overdragen.

Artikel 3 Prijs
3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW, kosten van vervoer, verpakking, verzekering, installatie en heffingen die van overheidswege danwel op grond van internationale regelgeving worden opgelegd.
3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van bevestiging van de overeenkomst door Refill Coffee Service. Indien, bijvoorbeeld door wisselkoersveranderingen, wijziging van voorschriften van de overheid of internationale regelingen, verhoging van grondstof- en/of materiaalprijzen of welke andere oorzaken dan ook, de kostprijs nadien verhoging ondergaat, is Refill Coffee Service gerechtigd ook de
overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Refill Coffee Service zal de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen. De wederpartij is gehouden de aldus verhoogde prijs te voldoen. Indien de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de desbetreffende overeenkomst met meer dan 10% wordt verhoogd, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst binnen acht dagen na dato van de mededeling van de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden tegen vergoeding van door Refill Coffee Service in verband met de overeenkomst gemaakte kosten. Refill Coffee Service is niet gehouden de ten gevolge van deze ontbinding door de wederpartij geleden en/of nog te lijden schade te vergoeden.
3.3 In een prijscourant opgenomen prijzen zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen op grond van verhoging van de kostprijs. Bestellingen op basis van in een prijscourant opgenomen prijzen zullen door Refill Coffee Service worden geleverd tegen de ten tijde van levering geldende prijzen, danwel de prijzen op de wereldmarkt.

Artikel 4 Levering, levertijd, afname en retouren
4.1 De levering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de goederen op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd.
4.2 Levering van de door Refill Coffee Service te leveren goederen geschiedt voor risico en rekening van Refill Coffee Service tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De wederpartij dient de goederen bij aflevering te inspecteren en voor ontvangst te tekenen.
4.3 Klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen dienen binnen 48 uur na levering per e-mailbericht of per post gemeld te worden bij Refill Coffee Service.
4.4 Voor leveringen van goederen met een factuurwaarde van minder dan € 140,00 exclusief b.t.w. per levering is Refill Coffee Service gerechtigd € 25,00 afleverkosten aan wederpartij in rekening te brengen.
4.5 Apparatuur en onderdelen worden door Refill Coffee Service op de overeengekomen plaats gemonteerd en aangesloten. Montage- en aansluitkosten van apparatuur zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Refill Coffee Service zal de wederpartij aangeven wanneer de apparatuur of onderdelen zullen worden geplaatst. Opgave van de datum van plaatsing geschiedt steeds bij benadering. Voorwaarde voor levering is dat de wederpartij de door Refill Coffee Service aangegeven voorzieningen treft, zoals aansluitpunten voor water en elektriciteit en een geschikte ruimte waarin de apparatuur kan worden geplaatst. De kosten van het treffen van deze voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij. Refill Coffee Service is niet verantwoordelijk voor het aanbrengen van voornoemde voorzieningen. Indien de vereiste voorzieningen niet zijn getroffen, is Refill Coffee Service gerechtigd alle kosten, verband houdende met de geplande levering(en) aan wederpartij door te berekenen. De wederpartij zal er tevens voor zorgen dat de getroffen voorzieningen in overeenstemming zijn met de toepasselijke voorschriften van overheidswege en internationale regelgeving.
4.6 De verplichting tot levering kan in ieder geval worden opgeschort, zolang de wederpartij nog aan enige verplichting jegens Refill Coffee Service (uit hoofde waarvan dan ook) moet voldoen. De leveringstermijn wordt voorts verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst door (een) niet aan Refill Coffee Service toe te rekenen omstandigheid/heden wordt vertraagd.
4.7 In ontvangst genomen producten mogen slechts worden geretourneerd indien Refill Coffee Service daartoe haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
4.8 Indien geen tijdstip voor levering is overeengekomen, is Refill Coffee Service gerechtigd om de verkochte goederen op de overeengekomen dag of periode voor levering tussen 08.00 en 17.00 uur af te (doen) leveren en/of te installeren.
4.9 Indien Refill Coffee Service de goederen op de overeengekomen dag of periode en het eventueel overeengekomen tijdstip van levering aanbiedt en aflevering en/of installatie van de goederen niet mogelijk blijkt, is Refill Coffee Service gerechtigd de door haar in verband met de levering gemaakte kosten in rekening te brengen en om de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan.
4.10 De wederpartij zal redelijke maatregelen nemen om de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst van de goederen en het tijdstip waarop met lossen kan worden aangevangen te beperken tot maximaal 15 minuten en om te bewerkstelligen dat een eventuele retourvracht kan worden meegenomen.
4.11 De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage waarin de goederen worden afgeleverd, blijft eigendom van Refill Coffee Service en dient door de wederpartij aan Refill Coffee Service te worden geretourneerd. Indien de emballage beschadigd raakt of verloren gaat is de wederpartij aansprakelijk voor de schade die Refill Coffee Service daardoor lijdt en vervalt zijn eventuele recht op statiegeld, voor zover van toepassing. 4.12 Deelleveringen zijn toegestaan. Refill Coffee Service is gerechtigd de verrichte deelleveringen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen.
4.13 Het retour nemen van geleverde artikelen geschied, na voorafgaand schriftelijk overleg en als deze voorzien zijn van het doorgegeven retournummer en Refill Coffee Service (kopie) pakbon voorzien van datum ontvangst. Daarnaast moet de retourzending een netto factuurwaarde hebben van minimaal 100 Euro. Het retour nemen van producten wordt per geval beoordeeld en is niet van zelfsprekend. Voorts kunnen alleen die producten geretourneerd worden die maximaal 10 dagen eerder door Refill Coffee Service zijn uitgeleverd. Voor het terugnemen van geleverde goederen wordt ten minste 20% retourverwervingskosten gerekend, met een minimum van € 30 per zending. Terugnemen van goederen is alleen mogelijk als deze zich nog in de originele verpakking bevinden en als deze nieuw, onbeschadigd en ongebruikt zijn. Niet standaard voorraad of catalogus producten kunnen niet worden geretourneerd. Retourzendingen dienen FRANCO te worden aangeboden. Bij niet FRANCO geretourneerde goederen worden de retourkosten verrekend of wordt de zending in zijn geheel geweigerd. Wanneer de goederen retour zijn gestuurd volgt een creditnota voor 100%, mits de goederen in originele verpakking zitten en ongebruikt/beschadigd zijn.

Artikel 5 Wederverkoop
5.1 Wederverkoop is niet toegestaan behoudens na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke door Refill Coffee Service verleende toestemming.

Artikel 6 Technische service
6.1 De wederpartij dient alle storingen van en gebreken aan de apparatuur onverwijld aan Refill Coffee Service te melden.
6.2 Op eerste afroep per e-mailbericht van de wederpartij dat de apparatuur storingen danwel gebreken vertoont, zal Refill Coffee Service op werkdagen het correctief onderhoud doen aanvangen. Onder correctief onderhoud wordt verstaan: het opheffen van storingen aan de apparatuur welke zijn ontstaan bij normaal gebruik van de apparatuur door natuurlijke slijtage.
6.3 Onder correctief onderhoud wordt mede begrepen het uitvoeren van de hiervoor benodigde reparaties en het vervangen van versleten, respectievelijk beschadigde onderdelen, met uitzondering van de periodieke vervanging van het waterfilter.
6.4 Indien de storingen of gebreken het gevolg zijn van: ondeskundig of verkeerd gebruik van de apparatuur door de wederpartij, diens personeel of andere gebruikers van de apparatuur, onvoldoende onderhoud van de apparatuur door de wederpartij, reparaties, veranderingen of afstellingen, welke niet zijn verricht door van Refill Coffee Service afkomstig technisch personeel, al dan niet opzettelijke beschadigingen van de apparatuur door de wederpartij, diens personeel of derden of indien in de apparatuur niet van Refill Coffee Service afkomstige ingrediënten worden gebruikt, wordt uitvoering van de werkzaamheden door Refill Coffee Service geacht niet te zijn begrepen in de vaste tarieven en worden deze in rekening gebracht volgens de algemeen geldende tarieven van Refill Coffee Service.
6.5 Indien op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij werkzaamheden op andere dan voor Refill Coffee Service geldende werktijden en in het weekend worden verricht, is Refill Coffee Service gerechtigd een vergoeding, danwel toeslag aan de wederpartij in rekening te brengen.
6.6 Voor de door Refill Coffee Service geleverde koffieapparatuur en/of andere apparatuur kan de wederpartij schriftelijk een serviceovereenkomst sluiten. In dat geval maken deze voorwaarden tevens deel uit van die serviceovereenkomst. Bij aanvang van iedere volgend contractsjaar is Refill Coffee Service gerechtigd de tarieven van de serviceovereenkomst te herzien, zonder dat daarvoor een voorafgaande aanzegging nodig is, indien de kostenontwikkeling van Refill Coffee Service hiertoe aanleiding geeft.
6.7 Een serviceovereenkomst is uitsluitend mogelijk bij een exclusieve afnameverplichting door wederpartij van het complete ingrediëntenpakket en bijbehorende assortiment van Refill Coffee Service, zijnde koffie, topping, chocolade, thee, suiker, melk, disposables en soep (cup a soup) voor een bedrag van minimaal € 1000,00 exclusief BTW per automaat per kalenderjaar.
6.8 Indien blijkt dat art. 6.7 niet of niet volledig wordt nagekomen door wederpartij, dient wederpartij verleende kortingen op alle aan wederpartij geleverde goederen en ingrediënten, alsmede op alle aan wederpartij geleverd onderhoud aan Refill Coffee Service alsnog te betalen, hierbij tevens inbegrepen tussentijdse storingen die door Refill Coffee Service om “niet” zijn verholpen. In dat geval worden aan wederpartij de normaal geldende service tarieven doorberekend.
6.9 Indien en voor zover wederpartij toerekenbaar tekort schiet in haar afnameverplichting danwel de overige verplichtingen ten opzichte van Refill Coffee Service, is Refill Coffee Service gerechtigd haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten danwel alsnog tegen haar alsdan geldende tarieven de onderhoudswerkzaamheden in rekening te brengen.
6.10 De wederpartij kan de rechten en verplichtingen uit de serviceovereenkomst niet overdragen.

Artikel 7 Proefplaatsing
7.1 Indien bij overeenkomst wordt bepaald dat de apparatuur onderwerp van de overeenkomst door Refill Coffee Service eerst op proef wordt geplaatst, waarna bij gebleken geschiktheid de bepalingen van de koopovereenkomst in werking treden, duurt deze proefplaatsing ten hoogste vijf werkdagen vanaf de datum van inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Gedurende deze termijn is voor het gebruik van de apparatuur geen vergoeding verschuldigd. Bij gebreke van een uitdrukkelijke schriftelijke opzegging door één van beide partijen aan de contractspartij vóór het einde van de proeftermijn, treedt de overeenkomst door het enkele verstrijken van de proeftermijn volledig in werking.

Artikel 8 Betaling/zekerheid
8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bijzondere betalingscondities zijn overeengekomen, dient voldoening van facturen, zonder enige korting of compensatie, verrekening of opschorting te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op de op de factuur vermelde (bank)rekening. Refill Coffee Service is echter te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of onmiddellijke contante betaling te vorderen in welk geval de wederpartij is gehouden daaraan te voldoen.
8.2 Indien een (betalings)korting of bonusregeling, onder welke benaming dan ook, is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar en betaalbaar indien de wederpartij al zijn (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst jegens Refill Coffee Service volledig en stipt is nagekomen.
8.3 Bij wanbetaling is Refill Coffee Service gerechtigd al haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
8.4 Indien er een geschil is tussen de wederpartij en Refill Coffee Service over de kwaliteit of uit andere hoofde door de wederpartij ingediende reclame(s), geeft zulks aan de wederpartij niet het recht de betaling, geheel of gedeeltelijk, op te schorten.
8.5 De wederpartij is gehouden, indien en zodra Refill Coffee Service daarom op welk moment dan ook verzoekt, zekerheid te stellen voor de betaling van de prijs van de te leveren goederen en/of diensten, in een door Refill Coffee Service goedgekeurde vorm. De hoogte van het bedrag waarvoor zekerheid wordt gesteld wordt door Refill Coffee Service vastgesteld en bedraagt maximaal hetgeen de wederpartij uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) aan Refill Coffee Service verschuldigd is en (eventueel) nog verschuldigd kan worden, zulks naar oordeel van Refill Coffee Service.
8.6 Indien de wederpartij enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het bepaalde in deze algemene voorwaarden voldoet, wordt hij geacht terstond en van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Refill Coffee Service op de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, terstond opeisbaar, terwijl Refill Coffee Service in dat geval met onmiddellijke ingang aanspraak kan maken op vergoeding van rente van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan over het totale bedrag van die vorderingen. 8.7 Alle vorderingen van Refill Coffee Service op de wederpartij worden eveneens terstond opeisbaar wanneer: beslag op een substantieel bestanddeel van het vermogen van de wederpartij wordt gelegd, zulks naar oordeel van Refill Coffee Service, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, het faillissement van de wederpartij is aangevraagd of de wederpartij anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren, of indien de wederpartij zijn onderneming liquideert, in een andere rechtsvorm omzet of aan een derde overdraagt, danwel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.
8.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning door Refill Coffee Service van enige vordering op de wederpartij komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 20% van het te vorderen bedrag te bedragen met een minimum van € 150,00.
8.9 Behoudens het bepaalde in artikel 8.8 wordt elke betaling door de wederpartij geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 9 Verrekening
9.1 Refill Coffee Service bedingt ten behoeve van en voor zover nodig mede namens de andere met haar gelieerde maatschappijen, dat elk van deze maatschappijen als hoofdelijk mede schuldeiser, gerechtigd is tot al hetgeen Refill Coffee Service van de koper te vorderen heeft of zal krijgen, waarbij alle hoofdelijke schuldeisers en uitsluitend deze, afzonderlijk gerechtigd zijn deze vordering te verrekenen met een vordering die de koper op de betrokken schuldeiser mocht hebben. Namens deze schuldeiser(s) is evenwel uitsluitend Refill Coffee Service gerechtigd de overeenkomst op grond van de daarop toepasselijke bepalingen te ontbinden.
9.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige schuld aan Refill Coffee Service te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Refill Coffee Service aan de wederpartij of betaling daarvan op te schorten in verband met een al dan niet betwistbare schuld van Refill Coffee Service aan de wederpartij.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
10.1 De eigendom van door Refill Coffee Service geleverde goederen berust bij Refill Coffee Service en gaat pas op de wederpartij over na volledige voldoening door de wederpartij van al hetgeen Refill Coffee Service als tegenprestatie van door Refill Coffee Service aan de wederpartij uit overeenkomst geleverde of te leveren goederen of in verband daarmee te verrichten werkzaamheden van de wederpartij te vorderen heeft, alsmede al hetgeen Refill Coffee Service wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten van de wederpartij te vorderen heeft.
10.2 Zolang Refill Coffee Service een eigendomsvoorbehoud op door haar geleverde apparatuur heeft, staat het de wederpartij niet vrij die apparatuur te bezwaren, verkopen of anderszins te vervreemden.
10.3 Zolang Refill Coffee Service een eigendomsvoorbehoud op door haar geleverde apparatuur heeft, is het risico van beschadiging van de geleverde apparatuur voor rekening van de wederpartij, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet verrichte handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht aan de zijde van wederpartij, tenzij de beschadiging het gevolg is van opzet of grove schuld van Refill Coffee Service of haar leidinggevenden en ondergeschikten.
10.4 De wederpartij is gehouden op eerste verzoek van Refill Coffee Service mee te werken aan de vestiging van een bezitloos pandrecht op alle door Refill Coffee Service geleverde goederen waarvan het eigendom op de wederpartij is overgegaan, tot zekerheid van de nakoming door die wederpartij van al hetgeen Refill Coffee Service van deze nog te vorderen heeft. De wederpartij is verplicht aan de vestiging van dit pandrecht en de registratie daarvan zijn medewerking te verlenen. Indien en zolang op de geleverde goederen een bezitloos pandrecht rust, danwel de eigendom daarvan door Refill Coffee Service is voorbehouden, is het de wederpartij niet toegestaan deze goederen te vervreemden danwel te bezwaren.
10.5 De wederpartij is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud en/of bezitloos pandrecht van Refill Coffee Service rust ten behoeve van Refill Coffee Service identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van overige zich bij de wederpartij bevindende goederen gescheiden te houden.
10.6 Refill Coffee Service is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren, zulks naar het oordeel van Refill Coffee Service. Eventuele kosten van terugname zijn voor rekening van de wederpartij.
10.7 De wederpartij zal Refill Coffee Service te allen tijde vrij toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen of ter uitoefening van haar rechten.
10.8 Betalingen door de wederpartij aan Refill Coffee Service zullen, ongeacht of de wederpartij bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders heeft vermeld, allereerst worden toegerekend aan die vorderingen van Refill Coffee Service op de wederpartij terzake waarvan Refill Coffee Service geen eigendomsvoorbehoud heeft.

Artikel 11 Zorgplicht
11.1 Wederpartij zal de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit en/of de veiligheid van de goederen, benevens de verpakking daarvan, danwel de reputatie van de merken van Refill Coffee Service en de met haar gelieerde maatschappijen zouden kunnen worden aangetast.

Artikel 12 Garanties
12.1 De goederen worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
12.2 Refill Coffee Service staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen, niet zijnde apparatuur, in dier voege dat zij garandeert dat deze goederen op de datum waarop deze feitelijk afgeleverd zijn voldoen aan de eisen van normale handelskwaliteit overeenkomstig en voldoen aan de uitdrukkelijk in de overeenkomst gegeven bijzondere specificaties, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk met de wederpartij zijn overeengekomen. Voor wat betreft de door Refill Coffee Service geleverde apparatuur en onderdelen staat Refill Coffee Service in voor de deugdelijkheid daarvan, in dier voege dat zij garandeert dat die apparatuur en onderdelen vrij zijn van materiaal en/of fabricagefouten.
12.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald door Refill Coffee Service geldt de garantie voor de door haar geleverde apparatuur en onderdelen gedurende zes maanden na plaatsing van die apparatuur of onderdelen met uitzondering van occasions. Voor overige goederen geldt de garantie tot en met de THT-datum op de verpakking van de goederen, doch slechts indien de goederen op deugdelijke wijze zijn opgelsagen (geweest). Indien op de verpakking van de goederen geen THT-datum wordt vermeld, geldt een garantietermijn van twee maanden gerekend vanaf de dag van levering.
12.4 De garantie is beperkt tot het ter keuze van Refill Coffee Service (1) kosteloos repareren of vervangen van de goederen of (2) de koopprijs van de goederen aan de wederpartij restitueren. In beide gevallen is de wederpartij verplicht de betreffende koopprijs van de goederen binnen tien werkdagen aan Refill Coffee Service te retourneren.
12.5 De garantie op apparatuur en onderdelen vervalt indien de wederpartij deze heeft verplaatst, op ondeskundige wijze heeft gebruikt of laten gebruiken, onvoldoende heeft onderhouden of onderhoud, reparaties en/of afstelling van de apparatuur heeft laten verrichten door anderen dan Refill Coffee Service zonder dat Refill Coffee Service daarmee vooraf had ingestemd. Voor overige goederen vervalt de garantie indien de wederpartij de verpakking van de goederen heeft aangebroken, de goederen heeft vermengd, verwerkt of bewerkt of deze op ondeugdelijke wijze heeft opgeslagen.
12.6 De garantie kan door de wederpartij slechts worden ingeroepen indien zij schriftelijk bij Refill Coffee Service reclameert: – terzake van uiterlijk waarneembare gebreken aan de goederen terstond bij aflevering door dit aan te geven op het ontvangstbewijs voor de goederen; – terzake van uiterlijk niet waarneembare gebreken aan de goederen binnen tien werkdagen nadat deze ontdekt zijn danwel redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn.
12.7 Bij niet tijdige reclame verliest de wederpartij zijn aanspraken jegens Refill Coffee Service en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Refill Coffee Service aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot een bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
13.2 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat danwel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tweevoud van het factuurbedrag met een maximum van € 5.000,00.
13.3 In afwijking van de voorgaande leden aanvaardt Refill Coffee Service geen aansprakelijkheid voor overschrijding van leveringstermijnen. Leveringstermijnen zijn altijd bij benadering en zijn geen fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 sub a BW.
13.4 Refill Coffee Service is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
13.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Refill Coffee Service of haar leidinggevenden en ondergeschikten.
13.6 Iedere vordering jegens Refill Coffee Service vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.
13.7 Wederpartij vrijwaart Refill Coffee Service voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van enige door deze derden geleden schade die veroorzaakt is door of anderszins verband houdt met de tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst met Refill Coffee Service.
13.8 Refill Coffee Service is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit door wederpartij ingeschakelde derden uitgevoerde reparaties, aanpassingen en onjuist aangebrachte voorzieningen.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Refill Coffee Service opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Refill Coffee Service niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst
schriftelijk per aangetekende brief te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.2 Indien Refill Coffee Service bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
14.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Refill Coffee Service zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van Refill Coffee Service als bij de toeleveranciers.
14.4 Refill Coffee Service heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhinderd intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 15 Ontbinding
15.1 Indien en zodra de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, danwel een aanvraag daartoe wordt ingediend, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, een akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren of aan zijn crediteuren of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is Refill Coffee Service gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat terzake enige vergoeding aan de wederpartij is verschuldigd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.
15.2 Refill Coffee Service is voorts gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de overeenkomst met haar toeleverancier of opdrachtnemer om welke reden dan ook wordt ontbonden of om andere redenen niet door haar toeleverancier of opdrachtnemer wordt uitgevoerd. In dat geval is Refill Coffee Service slechts gehouden tot vergoeding danwel creditering van de door haar in rekening gebrachte prijs onder teruggave door de wederpartij van het reeds geleverde.

Artikel 16 Overdracht aan derden
16.1 Refill Coffee Service is te allen tijde gerechtigd om haar rechten, voortvloeiend uit de door haar aangegane overeenkomst(en) over te dragen aan een of meer derden, dan wel een derde in haar plaats te doen treden. Wederpartij verklaart met een dergelijke overdracht bij voorbaat reeds in te stemmen.

Artikel 17 Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor accijnsafdracht van nationale accijnsproducten
Voor bepaalde producten binnen ons assortiment gelden bijkomende nationale bepalingen omtrent accijns en/of verbruiksbelasting in sommige EU lidstaten. Refill Coffee Service B.V. wenst vanuit professioneel oogpunt de klanten te informeren omtrent mogelijke nationale bepalingen, maar verklaart hierbij uitdrukkelijk niet in te staan voor de afdracht van enige nationale heffing buiten Nederland. De klanten van Refill Coffee Service B.V. verklaren zich bij bestelling akkoord met de aansprakelijkheid tot conforme verwerking van de producten volgens de geldende nationale (accijns-)wetgeving waaronder deze door de klant worden ontvangen.

Artikel 18 Toepasselijk recht, taal en rechtsbevoegdheid
18.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten, facturen en andere documenten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst en/of deze voorwaarden, waaronder begrepen die welk slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waaronder Refill Coffee Service B.V. ressorteert.
18.2 Indien een artikel, voorwaarde of clausule uit deze algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, zullen de algemene voorwaarden voor het overige geldig en afdwingbaar blijven. Partijen zullen over een vervangend geldig en alternatief onderhandelen dat zo dicht mogelijk bij de originele bedoeling van partijen komt.
18.3 Op deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing de bepalingen van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.)


Nadere voorwaarden terzake huur- en bruikleenovereenkomsten Refill Coffee Service

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Terzake huur- en bruikleenovereenkomsten zijn de hieronder opgenomen voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn aanvullend op de hiervoor opgenomen algemene voorwaarden. Daar waar deze voorwaarden strijdig zijn met de hiervoor genoemde algemene voorwaarden, prevaleren de hieronder genoemde bepalingen.

Artikel 2 Duur en opzegging van de huur- en bruikleenovereenkomst
2.1 De huur- en bruikleenovereenkomst gaat in op de datum die is bepaald in de huurovereenkomst en/of bruikleenovereenkomst en wordt aangegaan voor de daarin genoemde periode. Refill Coffee Service kan te allen tijde verlangen dat de huurder/bruiklener voor ontvangst van de apparatuur een waarborgsom betaalt. De waarborgsom wordt na afloop van de huur/bruikleen gerestitueerd onder aftrek van nog al hetgeen huurder/bruiklener verschuldigd is. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. In geval de huurder/bruiklener zich niet heeft gehouden aan de in de overeenkomst opgenomen exclusieve afnameverplichting danwel de overeengekomen aantallen consumpties, zal de door de huurder/bruiklener betaalde waarborgsom(men) niet worden gerestitueerd.
2.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen kan de huur-/bruikleenovereenkomst door de huurder/bruiklener tussentijds niet worden opgezegd. Refill Coffee Service behoudt zich het recht voor om de huur-/bruikleenovereenkomst te allen tijde op te zeggen. Opzegging geschiedt schriftelijk bij aangetekend schrijven of bij deurwaarders-exploit met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
2.3 Indien de huur-/bruikleenovereenkomst eindigt, wordt beëindigd of wordt ontbonden is Refill Coffee Service gerechtigd de apparatuur terstond terug te nemen.
2.4 Indien de huur-/bruikleenovereenkomst tussentijds wordt beëindigd of ontbonden omdat: a. de huurder/bruiklener haar verplichtingen uit de huur-/bruikleenovereenkomst niet is nagekomen; b. de huur-/bruikleenovereenkomst tussentijds door huurder/bruiklener wordt beëindigd of ontbonden; is de huurder/bruiklener onverminderd aan Refill Coffee Service verschuldigd de volledige huursommen, danwel de vergoeding over de niet afgenomen overeengekomen aantal consumpties en/of de overeengekomen minimale afnameverplichting over de resterende looptijd van de huur-/bruikleenovereenkomst.

Artikel 3 Betaling van de huurpenningen
3.1 De huurpenningen dienen per kwartaal bij vooruitbetaling aan Refill Coffee Service te worden voldaan door middel van een automatische incasso, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Het geheel of gedeeltelijk buiten werking zijn van het gehuurde om welke reden dan ook geeft de huurder/bruiklener niet het recht de betaling van de huursom op te schorten of na te laten.

 

 

magnifiercrosschevron-down